Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – program Chronimy Dzieci w Bursie nr 1 w Bydgoszczy – odnowienie certyfikatu

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że realizowany przez naszą placówkę program Chronimy Dzieci, uzyskał ponowną akceptację członków Fundacji, wyrazem czego jest odnowienie certyfikatu wysokiej jakości standardów przyjętych i realizowanych w placówce.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci. Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne, „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”. Partnerem programu jest Fundacja Orange.  Realizację programu wspiera Urząd m.st. Warszawy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.