INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Z przyjemnością informujemy naszych Wychowanków i ich Rodziców o otwarciu Bursy w dniu 31 SIERPNIA (WTOREK) br. od godziny 16.00 – kwaterowanie nowych osób do godziny 20.00. Na młodzież i ich rodziców będą czekali wychowawcy, koordynujący zakwaterowaniem. Będą obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa podczas zakwaterowania. Serdecznie prosimy o dostosowanie się do zasad i instrukcji przekazanych przez pracowników bursy.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do DOSTARCZENIA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW W DNIU ZAKWATEROWANIA w pełnym komplecie tj.:

 1. Ankiety personalnej – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanka pełnoletniego nr 1 – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanka pełnoletniego nr 2 – Załącznik nr 3.
 4. Zgoda na udział w imprezach sportowych i kulturalnych – Załącznik nr 4.
 5. DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO WYCHOWANKA NIEPEŁNOLETNIEGO Regulamin w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – Załącznik nr 5DEKLARACJA WYCHOWANKA NIEPEŁNOLETNIEGO Regulamin w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – Załącznik nr 6 lub DEKLARACJA WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO Regulamin w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy– Załącznik nr 7.
 6. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKA NIEPEŁNOLETNIEGO Regulamin w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – Załącznik nr 8lub OŚWIADCZENIE WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO Regulamin w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – Załącznik nr 9
 7. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych – innowacja pedagogiczna KLUB RODZICA – Załącznik nr 10.
 8. Klauzula informacyjna– Załącznik nr 11.
 9. Zdjęcia legitymacyjnego sztuk 2 !!! – niezbędne w dniu zakwaterowania do wydania identyfikatora i karty stołówkowej.

Wraz z w/w dokumentami należy przygotować:

 1. Tymczasowy dowód osobisty dziecka/ dowód osobisty dziecka lub w przypadku jego braku skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
 2. Uzupełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych druk zameldowania na pobyt tymczasowy. Załącznik nr 12 – druk zameldowaniaZałącznik nr 13 – wzór wypełnienia druku zameldowania, 
 3. Po uzyskaniu podpisu i pieczęci dyrektora bursy należy niezwłocznie – w pierwszym tygodniu pobytu dziecka udać się do Urzędu, aby zameldować dziecko na pobyt tymczasowy. Adres placówek meldunkowych:

– Biuro meldunkowe nr 1
ul. Jezuicka 14A
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858126, 52 5858950

Biuro meldunkowe Fordon
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858737, 52 5858739

Punkt obsługi CH Zielone Arkady
ul. Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 5859466

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uregulowania do 10 września br. opłat za pobyt w bursie wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień

Wpłaty za pobyt dziecka w bursie należy dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto Bursy: 61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

UWAGA: W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Niezbędne informacje przy zakwaterowaniu:

  1. W dniu zakwaterowania rodzice zobowiązani są do zapewnienia posiłku swoim dzieciom. Pracownicy stołówki będą wydawać posiłki od dnia 1.09.2021 r.
  2. Wychowankowie, którzy nie stawią się w dniu zakwaterowania (tj. 31.08.2021 r. i 1.09.2021 r.) bez wcześniejszego powiadomienia o przyczynie swojej nieobecności, zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy.
  3. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne, tostery, komputery (z wyjątkiem laptopów i tabletów), lodówki, telewizory) itd. (informacja w regulaminie).
  4. Rodzice / opiekunowie prawni wychowanków / wychowankowie ze specyficznymi problemami zdrowotnymi mają obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikom pedagogicznym bursy (wychowawcom grup).
  5. Wychowankowie ze specyficznymi problemami zdrowotnymi przyjmowani są do bursy na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na pobyt w bursie.
  6. Rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę pisemną lub e-mail na adres: wychowawcy@bursa.bydgoszcz.pl na każdorazowe wyjście dziecka po g. 20.00 z bursy wg wzoru: Wyrażam zgodę na wyjście mojego syna/córki ………………………………………………………………………..(imię i nazwisko) do………………………………………………………………………………………………………………….…(miejsce, adres) dnia ….……………… w godzinach od ……………… do ……………………… Oświadczam, że w w/w terminie przejmuję pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie mojego dziecka w tym czasie.

……………………………………………  /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

Niniejsza zgoda będzie podstawą do wyjścia wychowanka z bursy po podpisaniu i telefonicznym potwierdzeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Nr tel.  do Bursy nr 1 (52) 3424682 (prosić z pokojem wychowawców)

 

Obowiązujące w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej dokumenty:

STATUT BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Aneks nr 1 REGULAMIN Bursy nr 1

REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NE TERENIE BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

 KLUB RODZICA

 

Ważne informacje dla Rodziców i Wychowanków

dotyczące pobytu w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w czasie pandemii

Rodzicu!

 • Przekaż dyrektorowi / wychowawcy bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
 • Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.
 • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 • Pozostaw dyrektorowi / wychowawcy bursy numer telefonu do kontaktu.

Wychowanku!

 • Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 • Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 • Zapoznaj się z informacją (procedurami) o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
 • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
 • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Często wietrz swój pokój.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.