Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA

dla nowych wychowanków

rok szkolny 2021/2022

UWAGA!

Postępowanie rekrutacyjne

do Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy

na rok szkolny 2021/2022 prowadzone będzie w systemie naboru elektronicznego z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy

od 22 lipca 2021 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do burs mogą dokonać rejestracji do 29 lipca 2021r. do godziny 12.00 – jest to również nieprzekraczalny termin złożenia kompletnych dokumentów w wersji papierowej w bursie pierwszego wyboru.

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BURSY NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodziców kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego, poprzez zarejestrowanie się w elektronicznym systemie naboru.

22 lipca 2021 roku pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Na w/w będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do bursy będą mogli dokonać rejestracji od 22 lipca 2021 roku od godziny 8.00 do 29 lipca 2021 roku do godziny 12.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydata oraz jego rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej do najmniej preferowanej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z bydgoskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydat został zakwalifikowany lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie (w godzinach 10.00-14.00) w bursie pierwszego wyboru na pierwszym piętrze w pokoju 114 w terminie od 22 lipca do 29 lipca 2021 roku do g. 12.00 !!!

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydaci niepełnoletni składali dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie naboru dla kandydatów.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, dostarczenie wniosku oraz załączników może sprawiać problemy, dlatego istnieje możliwość, aby wydrukowany wniosek o przyjęcie kandydata, podpisany przez obojga rodziców kandydata niepełnoletniego lub przez kandydata pełnoletniego wraz z niezbędnymi załącznikami wysłać pocztą na adres Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, ul. B. Głowackiego 37, 85-360 Bydgoszcz – jeśli została wybrana przez kandydata placówką pierwszego wyboru – dokumenty muszą wpłynąć do bursy do dnia 29.07.2021 r. do g. 12.00.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Ubiegających się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów/załączników podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego kandydata:

Klauzula informacyjna dla dzieci/młodzieży i rodziców – proces rekrutacji.

Zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Bydgoszczy lub byciu uczniem bydgoskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, potwierdzony przez dyrektora szkoły w Bydgoszczy lub osobę przez niego upoważnioną, o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia w danej szkole w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy).

Oświadczeń dotyczących wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych:

– miejsce zamieszkania poza Bydgoszczą, czas dojazdu do szkoły powyżej 1,5 h, posiadania rodzeństwa, które było lub jest wychowankiem bursy prowadzonej przez miasto Bydgoszcz (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr NR XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r.);

– wielodzietność rodziny kandydata (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr NR XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r.);

– samotne wychowywanie dziecka (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr NR XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r.);

Zaświadczeń dotyczących wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych:

– uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy tytułu laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) – kopia dyplomu lub zaświadczenie;

– uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy, stypendium związanego z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, otrzymane od organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendia – kopia dyplomu;

– realizacja wolontariatu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy – zaświadczenie;

– trenowanie następujących dyscypliny sportowych: kajakarstwo, lekkoatletykę, pływanie, strzelectwo, wioślarstwo albo zamiar trenowania ww. dyscypliny w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do Bursy nr 1 – zaświadczenie klubu sportowego, że kandydat trenuje lub zamierza trenować w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy;

– trenowanie dyscyplin sportowych w grach zespołowych, w których bydgoskie drużyny seniorskie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej lub w pierwszej lidze, albo zamiar trenowania ww. dyscypliny w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do Bursy nr 1- zaświadczenie klubu sportowego, że kandydat trenuje lub zamierza trenować w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy i dodatkowo zaświadczenie klubu sportowego, w którym kandydat trenuje lub zamierza trenować, o współpracy z klubem, którego drużyna seniorska występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej lub pierwszej lidze w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy.

Orzeczeń dotyczących: niepełnosprawności kandydata lub członka Jego rodziny, bądź sądowych związanych z pieczą zastępczą.

Każde zaznaczone kryterium oznacza jeden załącznik do wniosku – prosimy o składanie kompletnych dokumentów.

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego kandydata lub pełnoletniego kandydata, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji!!!

Wybierając Bursę nr 1, jako placówkę pierwszego wyboru, należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej grupy. Grupy podzielone są wg płci: Bursa nr 1 – Dziewczęta, Bursa nr 1 – Chłopcy.

W przypadku pytań, wątpliwości lub celem uzupełnienia załączników i oświadczeń Komisja Rekrutacyjna będzie kontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie lub e-mail.

Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna dla dzieci/młodzieży i rodziców – proces rekrutacji.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata o czasie dojazdu – wzór oświadczenia.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata o posiadaniu rodzeństwa, które było lub jest wychowankiem bursy prowadzonej przez miasto Bydgoszcz – wzór oświadczenia.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – wzór oświadczenia.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – wzór oświadczenia.

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie placówki, wyniki dostępne będą również na elektronicznym koncie kandydata:

  • kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki                  dnia 2 sierpnia 2021 r. o g. 16.00
  • kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki                       dnia 3 sierpnia 2021 r.  o g. 16.00   

UWAGA!

Kandydat, który zakwalifikował się do zamieszkania w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej musi w dniu 3 sierpnia 2021 r. w godz. 8.00 – 12.00 dostarczyć do Bursy nr 1 dokument POTWIERDZENIE PRZEZ KANDYDATA WOLI ZAMIESZKANIA W BURSIE NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY (zgodnie z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego). Brak dostarczenia w/w dokumentu jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w naszej placówce.

Możliwe formy potwierdzania woli przez rodziców/opiekunów lub pełnoletniego kandydata do bursy poprzez:

– osobiste dostarczenie podpisanego dokumentu potwierdzenia przez kandydata woli zamieszkania w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy – rekomendowany sposób,

– przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii dokumentu potwierdzenia przez kandydata woli zamieszkania w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, podpisanego oryginalnie przez osoby uprawnione, na adres e-mail Bursy nr 1 do której kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia (bursa@bursa.bydgoszcz.pl).

Dokument do pobrania:

POTWIERDZENIE PRZEZ KANDYDATA WOLI ZAMIESZKANIA W BURSIE NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY – kandydat niepełnoletni.

POTWIERDZENIE PRZEZ KANDYDATA WOLI ZAMIESZKANIA W BURSIE NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY – kandydat pełnoletni.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy.

Link do elektronicznego systemu rekrutacji do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy/RecruitmentTerms

Link do Harmonogramu naboru do burs na rok szkolny 2021/2022:

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/edukacja/Harmonogram_naboru_do_burs_na_rok_szkolny_2021-22.pdf

Link do Kryteriów naboru do burs na rok szkolny 2021/2022:

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/edukacja/Uchwala_bursy_2019.pdf

Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.:

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/edukacja/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_21_sierpnia_2019_r_.pdf

RODZICÓW I KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY NR 1 PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ BURSY, WKRÓTCE POJAWIĄ SIĘ INFORMACJE, JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOWIEŹĆ W DNIU ZAKWATEROWANIA W NASZEJ PLACÓWCE.