Dokumenty

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Bursa nr 1, ul. Bartosza Głowackiego 37, 85-717 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Bursa nr 1, ul. Bartosza Głowackiego 37, 85-717 Bydgoszcz.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wypełnienia obowiązku spoczywającego na Szkole Podstawowej nr 99 na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wymaganych przepisami ustawy o oświacie oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Szkoły
Podstawowej nr 99, w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, firmy świadczące usługi z zakresu księgowości itp.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o oświacie oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia

Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor  Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

——————————————————————————————————————————–

STATUT BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Aneks nr 1 REGULAMIN Bursy nr 1

REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NE TERENIE BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY