Dokumenty

Dyrektor  Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

——————————————————————————————————————————–

STATUT BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Aneks nr 1 REGULAMIN Bursy nr 1

REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NE TERENIE BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY