INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W BURSIE NR 1 IM.M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Informujemy naszych Wychowanków i ich Rodziców o otwarciu Bursy w dniu 3 września (niedziela) br. od godziny 16.00 (kwaterowanie do godziny 20.00).

 

 

Wychowankowie zobowiązani są do dostarczenia w dniu zakwaterowania w pełnym komplecie dokumentów:

 

 1. Ankiety personalnej – zał. nr 1.
 2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanka niepełnoletniego oraz wychowanka pełnoletniego nr 1 – zał. nr 2.
 3. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanka niepełnoletniego oraz wychowanka pełnoletniego nr 2 w zakresie bezpieczeństwa – zał. nr 3.
 4. Zgoda na udział w imprezach sportowych i kulturalnych – zał. nr 4.
 5. Klauzula informacyjna– zał. nr 5
 6. Zdjęcia legitymacyjnego sztuk 2 !!! – niezbędne w dniu zakwaterowania do wydania identyfikatora i karty stołówkowej.

 

Wraz z w/w dokumentami należy przygotować:

 • Tymczasowy dowód osobisty dziecka/ dowód osobisty dziecka lub w przypadku jego braku skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
 • Uzupełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych/ niepełnoletniego wychowanka druk zameldowania na pobyt tymczasowy:
 • Zał. nr 6 – druk zameldowania.
 • Zał. nr 7 – wzór wypełnienia druku zameldowania.
 • Po uzyskaniu podpisu i pieczęci dyrektora bursy należy niezwłocznie – w pierwszym tygodniu pobytu dziecka udać się do Biura meldunkowego, aby zameldować dziecko na pobyt tymczasowy.

 

Adresy placówek meldunkowych:

– Biuro meldunkowe nr 1
ul. Jezuicka 14A
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858126, 52 5858950

–Biuro meldunkowe Fordon
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858737, 52 5858739

–Punkt obsługi CH Zielone Arkady
ul. Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 5859466

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uregulowania do 10 września br. opłat za pobyt w bursie wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień 2023 r.

Wpłaty za pobyt dziecka w bursie należy dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto Bursy: 61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

UWAGA: W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

 

Informacje związane z zakwaterowaniem:

 

 1. Wychowankowie, którzy nie stawią się w dniu zakwaterowania (tj. 03.09.2023 r. i 04.09.2023 r.) bez wcześniejszego powiadomienia o przyczynie swojej nieobecności, zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy.
 2. Żywienie młodzieży od dnia 04.09.2023r. W dniu zakwaterowania rodzice zobowiązani są do zapewnienia jedzenia swoim dzieciom.
 3. Do Bursy nie wolno przywozić sprzętu typu: żelazka, jajowary, czajniki, kuchenki elektryczne, tostery, komputery (z wyjątkiem laptopów i tabletów), lodówki, telewizory).
 4. Rodzice / opiekunowie prawni wychowanków / wszystkie informacje związane z stanem zdrowia dziecka i/lub przyjmowanymi lekami zamieszczają w ankiecie personalnej (zał. nr1) – sytuacja zdrowotna oraz informują wychowawców w dniu zakwaterowania.

 

 

Obowiązujące w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej dokumenty  (do zapoznania na str. www placówki):

 

 • STATUT BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
 • REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
 • POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY