Młodzieżowa Rada Bursy

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY

 

 

W Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, ul. B. Głowackiego 37, działa Młodzieżowa Rada Bursy.

Młodzieżową Radę Bursy tworzą wszyscy wychowankowie Bursy.

Organy Młodzieżowej Rady Bursy wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza.

Organami Młodzieżowej Rady Bursy są:

Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy tj.: Liderzy MRB, członkowie Zarządu MRB.

Na wniosek młodzieży może zostać powołana również Rada Wolontariatu.

 

Skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2022/2023

 

Liderzy MRB:

RAUL M.

MARTYNA W.

OSKAR Ż.

 

Członkowie Zarządu:

AMELIA A.

MONIKA CZ.

ANNA K.

WERONIKA K.

SEBASTIAN M.

 

OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

KATARZYNA KWIATKOWSKA

JOANNA RUSIN

 

 

PRAWA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

 • Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawić Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej  wnioski i opinie we wszystkich sprawach Bursy, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków Bursy,  takich  jak:
 • Prawo do zapoznawania się z programem wychowawczym Bursy, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
 • Prawo do organizacji życia bursowego, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie indywidualnych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją Bursy (uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne, festyny, dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe, itp.).
 • Prawo do inicjowania i organizowania prac na rzecz Bursy i środowiska lokalnego.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki bursowej.
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • Prawo do wyrażania opinii w przypadku naruszenia Regulaminu Bursy przez wychowanków placówki.
 • Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (poprzez opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy lub na wniosek Dyrekcji Bursy).

 

OBOWIĄZKI MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

 • Pobudzanie społeczności wychowanków do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup wychowanków do wykonywania niezbędnych prac na rzecz bursy.
 • Przedstawianie władzom bursy opinii oraz potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu zainteresowań wychowanków.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor bursy, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachowywanie się w każdej sytuacji w sposób godny.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom bursy.
 • Informowanie wychowanków o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty, przedstawienia itp.)
 • Zgłaszanie wychowanków do wyróżnień i nagród, a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz współmieszkańców.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie bursy i jej estetyczny wygląd.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 • Organizowanie ciekawych zajęć kulturalno – oświatowych.

 

DO ZADAŃ LIDERÓW MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY NALEŻY:

 • Reprezentowanie Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wobec organów Bursy.
 • Czuwanie nad całokształtem pracy Młodzieżowej Rady Bursy i jej organów.
 • Współdziałanie z samorządami grup oraz sekcjami i kołami działającymi w Bursie.
 • Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu wychowanków Bursy.
 • Kierowanie pracami Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy, organizowanie jej prac, zwoływanie zebrań.
 • Reprezentowanie interesów wychowanków.
 • Przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w Bursie.

DO ZADAŃ ZARZĄDU MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY NALEŻY:

 • Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Bursy wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw wychowanków.
 • Udział w rozstrzyganiu sporów między mieszkańcami placówki oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w placówce.
 • Współdziałanie z Dyrektorem Bursy w celu zapewnienia wychowankom należytych warunków do nauki, pracy i odpoczynku.
 • Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Bursy.
 • Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną harmonogramu imprez w placówce.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 • Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków za wzorową pracę na rzecz własnej placówki i środowiska lokalnego.
 • Koordynowanie samorządnej działalności wśród wychowanków.
 • Zwoływanie walnego zebrania wychowanków.
 • Opracowywanie i przedstawianie społeczności bursowej projektów planów pracy Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy na rok szkolny.
 • Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad profilaktyką  i wychowaniem.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów.
 • Młodzieżowa Rada Bursy w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu, którego organizację i zakres zadań określa Regulamin Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy.