Program profilaktyczny „Agresji i przemocy mówię – NIE”

Program  Profilaktyczny „Agresji i przemocy mówię NIE”, to program skupiony wokół tematu agresji i przemocy, przeznaczony dla wychowanków Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy.

 Program ten daje podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Został stworzony zgodnie z takim rozumieniem profilaktyki społecznej, w którym zakłada się wspieranie czynników chroniących i  minimalizowanie wpływów czynników ryzyka. Zajęcia w ramach programu integrują grupę wychowawczą, dają podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów bezpośrednio dotyczących funkcjonowania grupy, i uczą, jak radzić sobie z własną i cudzą złością, agresją i przemocą. Konsekwencją przeprowadzonego cyklu zajęć będzie nabycie przez podopiecznych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach problemowych.

Program  Profilaktyczny „Agresji i przemocy mówię NIE”, jest dla wychowawców naszej placówki bazą do całorocznej pracy w nurcie uczenia lepszej komunikacji, radzenia sobie z własnymi emocjami oraz  z reakcjami na zachowania innych, co na pewno zaowocuje doskonałymi relacjami z grupą wychowawczą i zmniejszeniem liczby zachowań niebezpiecznych na terenie placówki.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób bezpieczny i nie krzywdzący innych osób.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą złością, agresją i przemocą.

Cele szczegółowe:

 • Nawiązywanie pozytywnych kontaktów w grupie
 • Tworzenie atmosfery życzliwości i otwartości
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • Zwiększenie samoświadomości i świadomości stanu swoich relacji z innymi
 • Uświadomienie własnych potrzeb i możliwości
 • Zdobycie umiejętności rozumienia i wyrażania przeżywanych emocji
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie
 • Uczenie samokontroli i autorefleksji
 • Określenie mocnych i słabych stron swojej psychiki
 • Kształtowanie odpowiedzialności za kontrolowanie swoich stanów emocjonalnych
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
 • Uczenie właściwych reakcji na agresję innych.
 • Uczenie zachowań asertywnych – broniących przed wejściem w rolę ofiary.
 • Kształtowanie postawy reakcji na zło dotykające innych.
 • Kształtowanie postawy opieki nad słabszymi.
 • Kształtowanie prawidłowej hierarchii wartości.
 • Uczenie radzenia sobie z poczuciem skrzywdzenia.
 • Ukazanie konieczności i kształtowanie umiejętności wybaczania.
 • Kształtowanie postawy przezwyciężania zła dobrem.
 • Uczenie kształtowania relacji społecznych opartych na poszanowaniu drugiego człowieka.