Program Profilaktyczny „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

Program  Profilaktyczny

Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy

 

 „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

 

 

            Pomysł stworzenia i realizacji programu adresowanego do wychowanków przebywających w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy powstał dzięki naszej wieloletniej pracy z młodymi ludźmi oraz spostrzeżeń dotyczących różnorodności problemów, z którymi się na co dzień zmagają.  W swojej pracy zawodowej wykorzystujemy różne formy działań. Widzimy konieczność udzielania pomocy wychowankom poprzez sprzyjanie ich wszechstronnemu rozwojowi, wspomaganie i zwiększanie szans rozwojowych oraz wyposażanie w takie informacje i umiejętności, które uchronią ich przed podejmowaniem rozmaitych zachowań ryzykownych .

Program jest integralną częścią Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Bursy nr 1 na lata 2017-2022, jak również zgodny z podstawą programową, kierunkami realizacji polityki oświatowej ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

            Program obejmuje: diagnozę sytuacji w placówce, dotyczącą występowania zachowań ryzykownych, umiejętności radzenia sobie z nimi, a także propozycję zajęć skierowaną do wychowanków Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, jak i wychowawców dostrzegających konieczność podejmowania konstruktywnych kroków zmierzających do zmiany istniejącej sytuacji.

            Diagnoza, będąca pierwszym etapem postępowania, miała na celu wyodrębnienie zachowań ryzykownych, pojawiających się wśród mieszkańców placówki. W przyjętej procedurze diagnostycznej znalazły zastosowanie anonimowe ankiety dotyczące :

– picia alkoholu i palenia papierosów,

– używania innych środków psychoaktywnych (narkotyków, środków wziewnych, leków),

– agresji i przemocy.

 

Analiza wyników badań ankietowych stała  się podstawą do opracowania programu: ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO.