PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy na lata 2022 – 2027

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy jest formalnym dokumentem programowym placówki oraz wspólnym przedsięwzięciem wychowawców, wychowanków, rodziców. Stanowi on podstawę do podniesienia jakości pracy Bursy oraz zintegrowania oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, zapewnia spójność celów i działań osób na rzecz opieki, wychowania i profilaktyki w placówce. Dokument obejmuje kluczowe obszary pracy placówki mające wpływ na efekty wychowawcze i profilaktyczne.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy skierowany jest do wszystkich członków społeczności bursowej: wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, został opracowany na potrzeby Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, ul. B. Głowackiego 37, po zdiagnozowaniu środowiska placówki.  Diagnozę opracowano w oparciu o analizę dokumentacji pedagogicznej, w tym: ankiet, dzienników zajęć wychowawczych i zeszytu przekazów, dokumentacji koordynatora ds. rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych, dokumentacji zespołu wychowawczego ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków, informacji przekazywanych przez wychowawców i innych pracowników placówki o bieżących problemach wychowawczych, informacji z instytucji współpracujących z bursą, obserwacji zachowania wychowanków oraz wywiadów z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami szkolnymi, trenerami i wychowankami oraz analizę wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej, a także na podstawie rozmów diagnozujących zapotrzebowanie na tematykę i działania wychowawcze oraz profilaktyczne.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy dostosowany jest do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

CEL OGÓLNY PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ  W BURSIE NR 1 :

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganie wychowanka w jego wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

– fizycznej – ukierunkowanej na kształcenie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

– emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych ludzi,

– społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm społecznych,

– duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia.