Rekrutacja

INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W BURSIE NR 1 IM.M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Informujemy naszych Wychowanków i ich Rodziców o otwarciu Bursy w dniu 31 sierpnia (środa) br. od godziny 16.00 (kwaterowanie do godziny 20.00).

Wychowankowie zobowiązani są do dostarczenia w dniu zakwaterowania w pełnym komplecie dokumentów:

 1. Ankiety personalnej – zał. nr 1.
 2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanka niepełnoletniego oraz wychowanka pełnoletniego nr 1 – zał. nr 2.
 3. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanka niepełnoletniego oraz wychowanka pełnoletniego nr 2 w zakresie bezpieczeństwa – zał. nr 3.
 4. Zgoda na udział w imprezach sportowych i kulturalnych – zał. nr 4.
 5. Klauzula informacyjna– zał. nr 5
 6. Zdjęcia legitymacyjnego sztuk 2 !!! – niezbędne w dniu zakwaterowania do wydania identyfikatora i karty stołówkowej.

 

Wraz z w/w dokumentami należy przygotować:

 • Tymczasowy dowód osobisty dziecka/ dowód osobisty dziecka lub w przypadku jego braku skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
 • Uzupełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych/ niepełnoletniego wychowanka druk zameldowania na pobyt tymczasowy:
 • Zał. nr 6 – druk zameldowania.
 • Zał. nr 7 – wzór wypełnienia druku zameldowania.
 • Po uzyskaniu podpisu i pieczęci dyrektora bursy należy niezwłocznie – w pierwszym tygodniu pobytu dziecka udać się do Biura meldunkowego, aby zameldować dziecko na pobyt tymczasowy.

Adresy placówek meldunkowych:

– Biuro meldunkowe nr 1
ul. Jezuicka 14A
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858126, 52 5858950

Wszelkie sprawy związane z zameldowaniem należy załatwiać po uprzednim umówieniu wizyty przez e-kalendarz na stronie www.bydgoszcz.pl

W przypadku chęci zameldowania droga elektroniczną, przez profil zaufany, konieczne jest uzyskanie od wychowawcy grupy stosownego oświadczenia podpisanego przez Dyrektora placówki.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uregulowania do 10 września br. opłat za pobyt w bursie wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień 2022r.

Wpłaty za pobyt dziecka w bursie należy dokonywać do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto Bursy: 61 1240 6452 1111 0010 4794 5862

UWAGA: W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Informacje związane z zakwaterowaniem:

 

 1. Wychowankowie, którzy nie stawią się w dniu zakwaterowania (tj. 31.08.2022 r. i 1.09.2022 r.) bez wcześniejszego powiadomienia o przyczynie swojej nieobecności, zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy.
 2. Żywienie młodzieży od dnia 01.09.2022r. W dniu zakwaterowania rodzice zobowiązani są do zapewnienia jedzenia swoim dzieciom.
 3. Do Bursy nie wolno przywozić sprzętu typu: żelazka, jajowary, czajniki, kuchenki elektryczne, tostery, komputery (z wyjątkiem laptopów i tabletów), lodówki, telewizory).
 4. Rodzice / opiekunowie prawni wychowanków / wszystkie informacje związane z stanem zdrowia dziecka i/lub przyjmowanymi lekami zamieszczają w ankiecie personalnej (zał. nr1) – sytuacja zdrowotna oraz informują wychowawców w dniu zakwaterowania.

 

Obowiązujące w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej dokumenty  (do zapoznania na str. www placówki):

 • STATUT BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
 • REGULAMIN BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
 • POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W BURSIE NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

 

 

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WYCHOWANKOWIE – MIESZKAŃCY BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY, KTÓRZY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2021/2022, ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ KONTYNUACJI SĄ Z AUTOMATU PRZYJĘCI DO ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem, rekrutacja dla nowych wychowanków, którzy chcą zamieszkać w Bursie nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy odbędzie się w dniach 25 – 29 lipca 2022 roku  do godziny 12.00 za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

 Link do logowania:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy

Po dokonaniu rejestracji w systemie Vulcan, wydrukowany wniosek wraz z załącznikami wygenerowanymi przez system, należy złożyć w Bursie pierwszego wyboru najpóźniej do 29 lipca do godziny 12.00 lub za pośrednictwem systemu Vulcan (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego).

Wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata dokumenty będzie można dostarczać do placówki od 25 do 28 lipca 2022 w godzinach od 10.00 do 14.oo oraz 29 lipca do godziny 12.00.

ADRES E-MAIL NA POTRZEBY REKRUTACJI W BURSIE NR 1

wychowawcy@bursa.bydgoszcz.pl

Podczas rekrutacji należy zwrócić uwagę w szczególności na:

– krótki okres czasu na potwierdzenie przez kandydata woli do zamieszkania w bursie,

– obowiązkowe  zaświadczenie o przyjęciu do szkoły,

– należy obowiązkowo dostarczyć załączniki potwierdzające np: wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie i/lub niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka, zaświadczenie z klubu – WG WZORU Z KRYTERIÓW NABORU DO BURSY,

UWAGA!

BRAK KTÓREGOKOLWIEK ZAŁĄCZNIKA ZAZNACZONEGO WE WNIOSKU REKRUTACYJNYM POWODUJE JEGO ODRZUCENIE.

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie placówki. Wyniki dostępne będą również na elektronicznym koncie kandydata:

 • kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki                                 dnia 1 sierpnia 2022 r. o g. 14.00
 • kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki                                                            dnia 2 sierpnia 2022 r.  o g. 16.00

UWAGA!

Kandydat, który zakwalifikował się do zamieszkania w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej jest  zobowiązany od 1 do  2 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 potwierdzić wolę zamieszkania w bursie poprzez system elektroniczny lub osobiście w placówce.

Brak dostarczenia w/w dokumentu jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w naszej placówce.

Dokumenty do zapoznania:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Terminy rekrutacji do burs

Uchwała Rady Miasta

 

 

POTWIERDZENIE WOLI