Rekrutacja

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Rekrutacja do Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy, w roku szkolnym 2024/2025 będzie prowadzona
z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 22 – 25 lipca 2024 r.

STRONA DO LOGOWANIA DLA KANDYDATA

Po zarejestrowaniu się w systemie Vulcan należy wydrukowany wniosek – wraz z załącznikami wygenerowanymi przez system – złożyć w bursie pierwszego wyboru za pośrednictwem systemu Vulcan (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego) lub wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) dostarczyć do placówki w dniach od 22 do 25 lipca 2024 r. w godzinach 10:00 – 12:00 (osobiście lub przesłać listem poleconym – decyduje data wpływu).

Nowych kandydatów prosimy o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacyjne, szczególnie stosunkowo krótki czas na potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w bursie. Należy koniecznie dostarczyć załączniki potwierdzające np. wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka, zaświadczenie  dot. uczestnictwa w wolontariacie, zaświadczenie klubu sportowego, że kandydat trenuje lub zamierza trenować w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy.

Prosimy pamiętać o obowiązkowym dołączeniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

UWAGA !!!
Brak któregokolwiek załącznika zaznaczonego we wniosku powoduje jego odrzucenie!

ADRES E-MAIL NA POTRZEBY REKRUTACJI W BURSIE NR 1:

wychowawcy@bursa.bydgoszcz.pl

 

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie Bursy nr 1. Wyniki dostępne będą również na elektronicznym koncie kandydata:

  • Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki – dnia  29 lipca 2024 r. o godzinie 14:00(Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, kandydaci potwierdzają wolę zamieszkania w bursie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 30 lipca 2024 r. do godziny 14:00, osobiście w sekretariacie bursy lub elektronicznie przesyłając na adres wychowawcy@bursa.bydgoszcz.pl skan lub zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli. Wolę potwierdzić można również w elektronicznym systemie rekrutacyjnym za pomocą Profilu Zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego)
  • Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 30 lipca 2024 r. o godzinie 16:00.

 

Pliki do pobrania:

  • Terminy rekrutacji 2024 – 2025
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (załącznik nr 2)
  • UCHWAŁA NR XIII/272/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów (załącznik nr 3)