Młodzieżowa Rada Bursy

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY

W Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, ul. B. Głowackiego 37, działa Młodzieżowa Rada Bursy.

Młodzieżową Radę Bursy tworzą wszyscy wychowankowie Bursy.

Organy Młodzieżowej Rady Bursy wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza.

Organami Młodzieżowej Rady Bursy są:

Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy tj.: Liderzy MRB, członkowie Zarządu MRB, na wniosek młodzieży może zostać powołana również Rada Wolontariatu.

Skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy

w roku szkolnym 2021/2022

Liderzy:

Patrycja Giersz

Natalia Klim

Patrycja Siołkowska

Członkowie Zarządu:

Martyna Karbownik – sekretarz

OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

KATARZYNA KWIATKOWSKA

JOANNA RUSIN

PRAWA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawić Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej  wnioski i opinie we wszystkich sprawach Bursy w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków Bursy,  takich  jak:

Prawo do zapoznawania się z programem wychowawczym Bursy, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.

Prawo do organizacji życia bursowego, umożliwiającego rozwijanie i zaspakajanie indywidualnych zainteresowań.

Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją Bursy (uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne, festyny, dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe, itp.).

Prawo do inicjowania i organizowania prac na rzecz Bursy i środowiska lokalnego.

Prawo do redagowania i wydawania gazetki bursowej.

Prawo do przygotowania i emitowania audycji za pomocą bursowego radiowęzła.

Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Prawo do wyrażania opinii w przypadku naruszenia Regulaminu Bursy przez wychowanków placówki.

Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (poprzez opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy lub na wniosek Dyrekcji Bursy).

 

OBOWIĄZKI MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

Pobudzanie społeczności wychowanków do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

Organizowanie grup wychowanków do wykonywania niezbędnych prac na rzecz bursy.

Przedstawianie władzom bursy opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.

Współudział w rozwijaniu zainteresowań wychowanków.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

Dbanie o dobre imię i honor bursy, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny.

Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom bursy.

Informowanie wychowanków o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty, przedstawienia itp.)

Zgłaszanie wychowanków do wyróżnień i nagród, a także kar.

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz współmieszkańców.

Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.

Troszczenie się o mienie bursy i jej estetyczny wygląd.

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Organizowanie ciekawych zajęć kulturalno – oświatowych.

DO ZADAŃ LIDERÓW MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY NALEŻY:

Reprezentowanie Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wobec organów Bursy.

Czuwanie nad całokształtem pracy Młodzieżowej Rady Bursy i jej organów.

Współdziałanie z samorządami grup oraz sekcjami i kołami działającymi w Bursie.

Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu wychowanków Bursy.

Kierowanie pracami Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy, organizowanie jej prac, zwoływanie zebrań – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Reprezentowanie interesów wychowanków w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u Dyrektora Bursy.

Przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w Bursie.

 

DO ZADAŃ ZARZĄDU MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY NALEŻY:

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Bursy wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw wychowanków.

Udział w rozstrzyganiu sporów między mieszkańcami placówki oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w placówce.

Współdziałanie z Dyrektorem Bursy w celu zapewnienia wychowankom należytych warunków do nauki, pracy i odpoczynku;

Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Bursy.

Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną harmonogramu imprez w placówce.

Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków za wzorową pracę na rzecz własnej placówki i środowiska lokalnego.

Koordynowanie samorządnej działalności wśród wychowanków.

Zwoływanie walnego zebrania wychowanków.

Opracowywanie i przedstawianie społeczności bursowej projektów planów pracy Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy na rok szkolny.

Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad profilaktyką  i wychowaniem

Prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów.

Młodzieżowa Rada Bursy w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu, którego organizację i zakres zadań określa Regulamin Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy.