Młodzieżowa Rada Bursy

W Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, ul. B. Głowackiego 37, działa Młodzieżowa Rada Bursy.

Młodzieżową Radę Bursy tworzą wszyscy wychowankowie Bursy.

Organy Młodzieżowej Rady Bursy wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza.

Organami Młodzieżowej Rady Bursy są:

Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy tj.: Liderzy MRB, członkowie Zarządu MRB, na wniosek młodzieży może zostać powołana również Rada Wolontariatu.

Skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy
w roku szkolnym 2018/2019

Liderzy:

Jarecka Marika
Fleming Julia
Chałajczak Krystian

Członkowie Zarządu:

Jabłoński Paweł
Kiepura Joanna
Koślak Natalia
Włoch Paulina

 

 

OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

KATARZYNA KWIATKOWSKA

JOANNA RUSIN

 

PRAWA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawić Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej  wnioski i opinie we wszystkich sprawach Bursy w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków Bursy,  takich  jak:

Prawo do zapoznawania się z programem wychowawczym Bursy, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
Prawo do organizacji życia bursowego, umożliwiającego rozwijanie i zaspakajanie indywidualnych zainteresowań.
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją Bursy (uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne, festyny, dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe, itp.).
Prawo do inicjowania i organizowania prac na rzecz Bursy i środowiska lokalnego.
Prawo do redagowania i wydawania gazetki bursowej.
Prawo do przygotowania i emitowania audycji za pomocą bursowego radiowęzła.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Prawo do wyrażania opinii w przypadku naruszenia Regulaminu Bursy przez wychowanków placówki.
Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (poprzez opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy lub na wniosek Dyrekcji Bursy).

OBOWIĄZKI MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY:

Pobudzanie społeczności wychowanków do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
Organizowanie grup wychowanków do wykonywania niezbędnych prac na rzecz bursy.
Przedstawianie władzom bursy opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
Współudział w rozwijaniu zainteresowań wychowanków.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
Dbanie o dobre imię i honor bursy, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny.
Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom bursy.
Informowanie wychowanków o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty, przedstawienia itp.)
Zgłaszanie wychowanków do wyróżnień i nagród, a także kar.
Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz współmieszkańców.
Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
Troszczenie się o mienie bursy i jej estetyczny wygląd.
Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
Organizowanie ciekawych zajęć kulturalno – oświatowych.

DO ZADAŃ LIDERÓW MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY NALEŻY:

Reprezentowanie Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wobec organów Bursy.
Czuwanie nad całokształtem pracy Młodzieżowej Rady Bursy i jej organów.
Współdziałanie z samorządami grup oraz sekcjami i kołami działającymi w Bursie.
Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu wychowanków Bursy.
Kierowanie pracami Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy, organizowanie jej prac, zwoływanie zebrań – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Reprezentowanie interesów wychowanków w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u Dyrektora Bursy.
Przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w Bursie.

DO ZADAŃ ZARZĄDU MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY NALEŻY:

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Bursy wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw wychowanków.
Udział w rozstrzyganiu sporów między mieszkańcami placówki oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w placówce.
Współdziałanie z Dyrektorem Bursy w celu zapewnienia wychowankom należytych warunków do nauki, pracy i odpoczynku;
Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Bursy.
Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną harmonogramu imprez w placówce.
Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków za wzorową pracę na rzecz własnej placówki i środowiska lokalnego.
Koordynowanie samorządnej działalności wśród wychowanków.
Zwoływanie walnego zebrania wychowanków.
Opracowywanie i przedstawianie społeczności bursowej projektów planów pracy Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy na rok szkolny.
Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad profilaktyką  i wychowaniem
Prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów.

Młodzieżowa Rada Bursy w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu, którego organizację i zakres zadań określa Regulamin Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy.