Rekrutacja

Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2019/2020.

 

Bursa czynna dla młodzieży od dnia 1 września 2019 roku od godziny 16.00.

 

 UCHWAŁA NR XLV/928/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz…

 

Terminy składania wniosków na rok szkolny 2018/2019:

 

Osoby, które mieszkały w Bursie w roku szkolnym 2017/2018 i wyrażają chęć zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019 proszone są o pobranie i wypełnienie DEKLARACJI KONTYNUACJI POBYTU W BURSIE w roku szkolnym 2018/2019 oraz dostarczenie jej wychowawcy lub do sekretariatu placówki.

 

Osoby, które pierwszy raz deklarują chęć pobytu w Bursie prosimy o pobranie i wypełnienie następujących dokumentów:

Załącznik nr 1   – Wniosek.

Załącznik nr 2   – Zaświadczenie o zamieszkaniu w Bursie w poprzednim roku.

Załącznik nr 3   – Zaświadczenie ze szkoły.

Załącznik nr 4   – Oświadczenie o wielodzietności.

Załącznik nr 5   – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

 

 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (po uzyskaniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły) można dostarczyć:

osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną bursa@bursa.bydgoszcz.pl

 

Osoby, które zostaną przyjęte do Bursy

proszone są o pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjazdu następujących dokumentów:

–   karta informacyjna.

–   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – w tym zgoda na publikację wizerunku.

–   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

–   zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w imprezach sportowych i kulturalnych.

–   zgoda na udział w programie – Innowacje Pedagogiczne „KLUB RODZICA”

–   odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich.

–   dowód osobisty – dotyczy osób pełnoletnich.

–   dwa zdjęcia legitymacyjne.