Rekrutacja

Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2019/2020.

 

Bursa czynna dla młodzieży od dnia 1 września 2019 roku od godziny 16.00.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z nową uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

 

 

Na podstawie tej uchwały będzie przeprowadzana rekrutacja w naszej placówce i będą przyjmowane dokumenty do rekrutacji od dnia 11 lipca 2019 roku.

Prosimy dostarczanie tylko pełnego kompletu dokumentów.

W przypadku niepełnosprawności występującej u kandydata lub w rodzinie kandydata potrzebna jest kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzająca wspomniany fakt.

Osoby, które pierwszy raz deklarują chęć pobytu w Bursie prosimy o pobranie i wypełnienie następujących dokumentów:

Załącznik nr 1   – Wniosek.

Załącznik nr 2   – Zaświadczenie o zamieszkaniu w Bursie w poprzednim roku.

Załącznik nr 3   – Zaświadczenie ze szkoły.

Załącznik nr 4   – Oświadczenie o wielodzietności.

Załącznik nr 5   – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (po uzyskaniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły) można dostarczyć:

osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną bursa@bursa.bydgoszcz.pl

Osoby, które mieszkały w Bursie w roku szkolnym 2018/2019 i wyrażają chęć zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020 proszone są o pobranie i wypełnienie DEKLARACJI KONTYNUACJI POBYTU W BURSIE w roku szkolnym 2019/2020 oraz dostarczenie jej wychowawcy lub do sekretariatu placówki.

 

 

Terminy składania wniosków na rok szkolny 2019/2020:

 

Osoby, które zostaną przyjęte do Bursy

proszone są o pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjazdu następujących dokumentów:

–   karta informacyjna.

–   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – w tym zgoda na publikację wizerunku.

–   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

–   zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w imprezach sportowych i kulturalnych.

–   zgoda na udział w programie – Innowacje Pedagogiczne „KLUB RODZICA”

–   odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich.

–   dowód osobisty – dotyczy osób pełnoletnich.

–   dwa zdjęcia legitymacyjne.