Rekrutacja

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rekrutacja do Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy, w roku szkolnym 2023/2024 będzie prowadzona
z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 24 – 28 lipca 2023 r.

STRONA DO LOGOWANIA DLA KANDYDATA

Po zarejestrowaniu się w systemie Vulcan należy wydrukowany wniosek – wraz z załącznikami wygenerowanymi przez system – złożyć w bursie pierwszego wyboru za pośrednictwem systemu Vulcan (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego) lub wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) dostarczyć do placówki w dniach od 24 do 27 lipca 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 oraz 28 lipca do godziny 12:00 (osobiście lub przesłać listem poleconym – decyduje data wpływu).

Nowych kandydatów prosimy o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacyjne, szczególnie stosunkowo krótki czas na potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w bursie. Należy koniecznie dostarczyć załączniki potwierdzające np. wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka, zaświadczenie  dot. uczestnictwa w wolontariacie, zaświadczenie klubu sportowego, że kandydat trenuje lub zamierza trenować w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy.

Prosimy pamiętać o obowiązkowym dołączeniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

UWAGA !!!
Brak któregokolwiek załącznika zaznaczonego we wniosku powoduje jego odrzucenie!

ADRES E-MAIL NA POTRZEBY REKRUTACJI W BURSIE NR 1:

wychowawcy@bursa.bydgoszcz.pl

 

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie Bursy nr 1. Wyniki dostępne będą również na elektronicznym koncie kandydata:

  • Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki – dnia  1 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:00(Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, kandydaci potwierdzają wolę zamieszkania w bursie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 2 sierpnia 2023 r. do godziny 14:00, osobiście w sekretariacie bursy lub elektronicznie przesyłając na adres wychowawcy@bursa.bydgoszcz.pl skan lub zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli. Wolę potwierdzić można również w elektronicznym systemie rekrutacyjnym za pomocą Profilu Zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego)
  • Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 16:00.

 

Pliki do pobrania: